Character

MONAMI SHIZUKU TAICHI SOSUKE RENO ROY
MONAMI MONAMI
SHIZUKU SHIZUKU
TAICHI TAICHI
SOSUKE SOSUKE
RENO RENO
ROY ROY